Składki członkowskie 2023

                                                                                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

LPtreść Kwota
1. Składka członkowska  pełna  150,00 zł
2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 38,00 zł
3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 75,00 zł
4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,00 zł
5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,00 zł 

0-30 zł

6. Legitymacja członkowska 10,00 zł

 

 

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

                                                                                                                                            Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 

 

 1. 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.